Impressum

Exclusiun da responsabladad

L’autur surpiglia nagina garanzia areguard la correctadad, la precisiun, l’actualitad, la fidaivladad e la cumplettezza tematica da las infurmaziuns. Pretensiuns da responsabladad cunter l’autur pervia da donns materials ubain immaterials ch’èn resultads da l’access ubain il diever resp. il nundiever da las infurmaziuns publitgadas, tras l’abus da la colliaziun u tras disturbis tecnics èn exclusas. Tut las purschidas èn senza obligaziun.L’autur sa resalva expressivamain da midar, da cumplettar ubain da stizzar parts da las paginas u la cumpletta purschida senza annunzia separada u d’interrumper la publicaziun temporarmain ubain definitivamain.

Responsabladad per links

Renviaments e links sin websites da terzs giaschan ordaifer da noss champ da responsabladad. Tut la responsabladad per talas websites vegn refusada. L’access e l’utilisaziun da talas websites resultan sin agen ristg da l’utilisader u da l’utilisadra.

Dretgs d’autur

Ils dretgs d’autur e tut ils auters dretgs dals cuntegns, dals maletgs, da las fotos, dals videos ubain autras datotecas sin la website tutgan exclusivamain a la Dräger Schweiz AG, a la skipp communications AG ubain als titulars d’in dretg spezialmain menziunads. Per reproducir mintga element ston ins sa procurar anticipadamain il consentiment en scrit dals purtaders da dretgs d’autur.

Google Analytics

Questa website dovra Google Analytics, in servetsch d’analisa da la rait da la Google Inc. Google utilisescha questas infurmaziuns per analisar Voss diever da la website per metter ensemen reports davart las activitads da website per ils gestiunaris da website e per effectuar ulteriurs servetschs en connex cun il diever da la website e da l’internet. Cun duvrar questa website As declerais Vus d’esser d’accord che Google tracta las datas rimnadas da Vus. Ulteriuras infurmaziuns davart Google e la protecziun da datas survegnis Vus sut:www.google.com/privacy.html.

Protecziun da datas

Nus ans tegnain vi da las disposiziuns da dretg davart la protecziun da datas da la Confederaziun (lescha davart la protecziun da datas, LPD) sco er al reglament general davart la protecziun da datas da l’UE (RGPD). Las datas persunalas vegnan tractadas strictamain confidenzialas e na vegnan betg transmessas a terzas persunas senza consentiment expressiv. I vala la decleraziun davart la protecziun da datas da Covent ch’ins po consultar sut cundiziuns.

Proprietari/furnitur

Dräger Schweiz AG (CHE-105.927.413)
Waldeggstrasse 30
CH-3097 Liebefeld

Concept/realisaziun

skipp communications AG (CHE-109.854.546)
Wiesentalstrasse 7b
CH-7000 Chur

Cunsvilup

Milkbook LLC (CHE-115.954.570)
Wiesentalstrasse 7b
CH-7000 Chur